مسابقه پیش بینی شاخص در سامانه صدتحلیل

به نظر شما شاخص کل در آخرین روز سال روی چه عددی می ایسته ؟

🤓 پیش بینی خودت رو در قسمت پایین وارد کن و از جوایز لذت ببر 🤑